අරමුණ

ඉංජිනේරු අංශයේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වනුයේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ පරමාර්ථ මුදුන් පත් කර ගැනීම සදහා ගුණාත්මක යටිතල පහසුකම් සැපයීමයි.

දැක්ම

ශ්‍රී ලංකාව කෘෂිකාර්මික දියුණුවක් කරා යන ගමනට ඉංජිනේරු තාක්ෂනය සැපයීමේ විශිෂ්ඨතමයා බවට පත් වීම.

මෙහෙවර

තෘෂිකාර්මික සංවර්ධන කටයුතු වල කාර්යක්ෂමතාවය සදහා යටිතල පහසුකම් සහ ඉංජිනේරු මය තාක්ෂණය සැපයීම වෙනුවෙන් ඵලදායීව සහභාගී වීම.ප්‍රධාන ඉංජිනේරු
ඉංජි. සි
. එල් රාජපක්ෂ මයා

Phone - 081-2388155