ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

ගොවි ප්‍රජාවගේ ජීවන තත්ත්වය නඟා සිටුවීම මෙන්ම මෙරට ආහාර සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීම පිණිස ආහාර බෝග අංශයේ ඉහළම ඵලදායිතා මට්ටම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලබයි. මෙම මධ්‍යස්ථානයේ කාර්යඵල ප්‍රධාන අංශ 4ක් වන කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්තිය, පුහුණු කිරීම්, කෘෂිකාර්මික අධ්‍යාපනය සහ විභාග කෙරෙහි කේන්ද්‍රගතව පවතින අතර අදාළ ඒකක මගින් ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ පරමාර්ථ සාක්ෂාත් කරගනු පිණිස විවිධ කාර්යයන් ඉටු කරනු ලබයි.
     

අධ්‍යක්ෂ
ජේ.ආර්.සුදසිංහ මයා
දුරකථන:(+94)081-2388098
ඊ-මේල්:directoretc.doa@gmail.com

දැක්ම
කෘෂිකාර්මික ව්‍යාප්තිය, අධ්‍යාපනය සහ පුහුණුව තුළින් කෘෂි කර්මාන්තයේ විශිෂ්ඨත්වය
මෙහෙවර
ශ්‍රි ලංකාවට කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ සෞභා‍ග්‍ය උදාකර ගැනීම සඳහා කෘෂි ව්‍යවසාය සංවර්ධනයෙහිලා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශ වල සහභගීත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
අරමුණු සහ ක්‍රියාකාරකම්
  • කෘෂි නිෂ්පාදන සැකසීම හා අගය එකතු කිරීම.
  • පූර්ව හා පශ්චාත් අස්වනු හානි වලක්වා ගැනීම.
  • ඒකාබද්ධ කෘෂිකර්මය හා නිෂ්පාදන ක්‍රම.
  • මල් හා විසිතුරු පැළෑ‍ටි නිෂ්පාදනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
  • බීජ හා ‍රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම.