අප ගැන

උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයට එළවළු, මුල් හා ආකන්ද බෝග සහ මල් වගාව අරබයා තාක්ෂණය සංවර්ධනය කිරීමේ වගකීම පැවරී ඇත. මෙම පර්යේෂණ වැඩසටහන්වල ඉලක්කය වන්නේ වැඩි දියුණු කරන ලද බෝග ප්‍රභේද, නව ප්‍රචාරණ ක්‍රම, පශ්චාත් අස්වනු හා ආහාර සැකසීමේ ක්‍රම, ආරක්ෂිත වගා ක්‍රමයේ භාවිතය සහ රසායන මත සුළු වශයෙන් යැපෙන්නන්ගේ මනා ලෙස ස්වස්ථතාව තහවුරු කිරීම වර්ධනය කිරීමයි.

Phone – 081-2388011

Fax - 081-2388234

E mail - directorhordi@gmail.com

දැක්ම
ජාතියේ සෞභාග්‍ය උදෙසා උද්‍යාන බෝග සංවර්ධනය මඟින් විශිෂ්ඨත්වය අත්කර ගැනීම.
මෙහෙවර
ගොවීන්ගේ හා ‍අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන්ගේ සමාජ හා ආර්ථික සංවර්ධනය තහවුරු කිරීමෙහිලා උද්‍යාන බෝග සඳහා තිරසාර හා ඵලදායි තාක්ෂණ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ජාතික මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වීම.
පැවරුම
ස්වභාවික සම්පත්වල තිරසාර භාවිතය තහවුරු කරන, ඵලදායිතාවය වැඩිකරන, ගුණාත්මකභාවය වැඩිකරන, පශ්චාත් අස්වනු හානි අවම කරන සහ එළවළු, මුල් හා ආකන්ද සහ විසිතුරු බෝග වැනි අනිවාර්යය උද්‍යාන බෝග නිෂ්පාදනවලට වටිනාකමක් ලබාදෙන පිරිවැයට සරිලන, පරිසර හිතකාමි සහ තිරසාර තාක්ෂණ ඇති කිරීම හා ප්‍රචලිත කිරීම උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ ඉලක්ක වෙයි.
අරමුණු
උසස් ගුණාත්මයෙන් හා ඉහළ අස්වැන්නක් ලබාදෙන එලවළු, මුල් හා ආකන්ද බෝග වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා දේශිය හා ගෝලීය ජෛව විවිධත්ය උපයෝගී කරගැනීම
මූලික ව්‍යවහාරික හා උපයෝජ්‍ය පර්යේෂණ මඟින් තිරසාර හා ඵලදායි උද්‍යාන බෝග සංවර්ධනය උදෙසා තාක්ෂණය බිහිකිරීම.
පශ්චාත් අස්වනු තාක්ෂණය, කෘෂි සැකසුම්, නිෂ්පාදන වර්ධනය, අගය එකතු කිරීම සහ උද්‍යාන බෝග නිෂ්පාදනවල උපරිම උපයෝජනය යන අංශවල කාර්යක්ෂතා වැඩිදියුණු කිරීම
පර්යේෂණ තවදුරටත් සවිබල ගැන්වීමෙහිලා ගොවි සහභාගීත්ව ප්‍රවේශ, ව්‍යාප්තිය හා ගොවි සබදතා උපයෝගී කරගනිමින් ගොවිපල තුළදීම පර්යේෂණ සිදු කිරීම
සම්පත් හා විශේෂඥ දැනුම හුවමාරු කර ගැනීම පිණිස විශ්ව විද්‍යාල, රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන සමඟ සහයෝගිතා පර්යේෂණ සවිබල ගැන්වීම
පර්යේෂණ ඉලක්ක
උසස් ගුණාත්වයෙන් යුතු ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා දෙන එළවළු සහ මුල් හා ආකන්ද බෝග අභිජනනය
බෝග ස්ථාපනය කිරීම. බෝග කප්පාදුව, පුහුණු කිරීම යනාදිය ඇතුළුව බෝග කළමනාකරණය
රෝපණ ද්‍රව්‍ය සම්ප්‍රදායිකව හා කඩිනමින් ප්‍රචාරණය කිරීම පිළිබඳ තාක්ෂණය
පරිසර හිතකාමි, ආරක්ෂිත හා ආර්ථිකමය වශයෙන් වාසිදායක පළිබෝධ පාලන තාක්ෂණය
පෝෂක කලමනාකරණය මඟින් පාංශු සඵලතාව ඉහළ නැංවීම
ජල රෝපිත ක්‍රම යටතේ සහ ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ වගා කිරීමේ තාක්ෂණය
කාබනික එලවළු නිෂ්පාදනය පිළිබඳ තාක්ෂණය
පශ්චාත් අස්වනු හානිය අවම කිරිම, කෘෂි නිෂ්පාදන සැකසීම හා ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩිදියුණු කිරිම පිළිබඳ තාක්ෂණය.
ලබාදෙන සේවාවන්
උද්‍යාන බෝග ව්‍යවසායන් සැලසුම් කිරිම හා සංවර්ධනය කිරිම පිළිබඳ උපදේශන.
පස, ශාක, පෙහොර සහ ජලය විශ්ලේෂණය කිරීමේ සේවා
පළිබෝධ හා රෝග හඳුනාගැනීමේ සේවා
ඉඩම් භාවිතා කිරීමේ ක්‍රම, සහ පාංශු ජලය හා ජල සංරක්ෂණ ක්‍රම පිළිබඳ උපදේශන
පශ්චාත් අස්වනු හානි අවම කිරීමේ, කෘෂි නිෂ්පාදන සැකසීමේ හා ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩිදියුණු කිරීමේ ක්‍රම පිළිබඳ උපදේශන
ජාතික හා අන්තර් ජාතික පර්යේෂණ හා අධ්‍යාපනික (විශ්ව විද්‍යාල, තාක්ෂණික විද්‍යාල, ගොවි පාසැල්) ආයතනවල සහයෝගිතාවයෙන් උද්‍යාන බෝග වගා ක්ෂේත්‍රයේ මානාව සම්පත් සංවර්ධනය.

additional Director Dev

 

 

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)
ආචාර්ය එස්.කේ. වාසල මිය

   

principal scientist

dpkarunannada

principal scientist (analytical)

ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ
 (ශාක ව්‍යාධිවේදී )
ඩබ්.ඒ.පී.ජී. වීරරත්න 

ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ
(කීට විද්‍යාව )
එස්.එස්.වැලිගමගේ මයා

ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ
(ශෂ්‍ය විද්‍යාව)
ඩි.පී.කරුණානන්ද මිය 

ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ
(විශ්ලේෂක රසායන විද්‍යාව )
සි.මාගමගේ  මිය

Phone – 081-2388011

Fax - 081-2388234

E mail - directorhordi@gmail.com