දැක්ම

යහපාලනය තුලින් කෘෂිකාර්මික විශිෂ්ඨත්වයට

මෙහෙවර

යහපාලනයෙන් සහ මානව සම්පත් කළමනාකරණය තුලින් සියළු ආයතන සහ සම්පත් මනාව සම්බන්ධීකරණය කරමින් කෘෂිකාර්මික විශිෂ්ඨත්වය ළඟා කර ගැනීම උදෙසා තෘප්තිමත් සේවාවක් සැලසීම.