අප ගැන

 

 

 

 
අධ්‍යක්ෂ
ආචාර්ය එච්.කේ කඩුපිටිය මයා
 
දැක්ම
පාංශු හා ජල සම්පත් තිරසාර කලමනාකරණය මගින් ජාතියේ සෞභාග්‍යය අත්කර ගැනීම.
මෙහෙවර
ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා ජීවනෝපාය උසස් මට්ටමක පවත්වා ගනිමින්, තිරසාර ලෙස කෘෂිකාර්මික ඵලදායිතාවය නංවාලීමට විද්‍යාත්මක පදනමක් මත පාංශු හා ජල සම්පත් පරිහරණය ප්‍රශස්ථ මට්ටමකට ගෙනඒම.
ඉතිහාසය

1974 වර්ෂයේදී කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉඩම් පරිහරණ අංශය ලෙසද, 1988 වර්ෂයේදී ඉඩම් හා ජල කලමණාකරණ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය ලෙසද, 1994 වර්ෂයේදී ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ලෙසද, 2001 වර්ෂයේදී පාංශු පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ලෙසද හදුන්වන ලදී.
සම්බන්ධීකරණ තොරතුරු

See the link

ස්වභාවික සම්පත් කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය,
තැ.පෙ. 52, සරසවි මාවත,
පේරාදෙණිය

දුරකථන : 0812388355, 0812389980

ෆැක්ස් : 0812388355, 0812389980

ඊ-මේල් : nrmcdoa@sltnet.lk