දැක්ම
කෘෂිකර්ම ‍‍‍ක්ෂේත්‍රය මෙහෙයවීමේ හා ඇගයීමේ නියමුවා බවට පත්වීම
මෙහෙවර
මෙහෙයුම් හා ඇගයීම් තාක්ෂණය සංවර්ධනය කිරීම හා පතුරුවා හැරීම මඟින් වඩා යහපත් කළමනාකරණයක් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව තුළ තහවුරු කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් හා ඇගයීම් කටයුතුවල විශිෂ්ඨත්වය අත්කර ගැනීම
පරමාර්ථය
මෙහෙයුම් හා ඇගයීම් කටයුතුවල පරමාර්ථය වන්නේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩසටහන් උපාය මාර්ගවලට අනුකූලව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණය ක්‍රියාත්මක වන බව තහවුරු කිරීම සඳහා හා කෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන ව්‍යාපෘතිවල අර්ථලාභින් ව්‍යාපෘති කාර්ය මණ්ඩලය හා අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන් අතර, තොරතුරු ගලායාමට සැලස්වීම මඟින් එහි වගකීම් සහගත බව කාර්යක්ෂමතාවය සහ සාර්ථකත්වය ප්‍රගතිය කරා‍ ගෙන යාම සඳහා ඊට සහාය දැක්වීම.
අභිප්‍රාය
වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති කාර්යක්ෂම ලෙස හා ඵලදායි ලෙස පාලනය කිරීම සඳහා සුදුසු හා කාලීන තීරණ ගැනීම උදෙසා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන්ට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ කළමනාකරණයට හා ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන මුල්පෙලේ කාර්ය මණ්ඩලවලට අවශ්‍ය හා ප්‍රමාණවත් හා විශ්වාසනීය තෙරතුරු ලබා දීම.
අරමුණු
  • ප්‍රමුඛ වැඩසටහන් වල හා ක්‍රියාකාරකම්වල ප්‍රගතිය මෙහෙයවීම මඟින් මුල්‍යමය මානව හා ‍ෙභෟතික සම්පත් උපරිම අයුරින් භාවිත කිරීම සඳහා සහාය දැක්වීම
  • සංවිධාන හා කෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව අතරද කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය හා අමාත්‍යාංශය අතර හා අනෙකුත් අදාල සංවිධාන අතරද හා ඊට ප්‍රතිලෝම වශයෙන්ද තොරතුරු ගලායාම සම්බන්ධිකරණය
  • ඉල්ලීම පරිදි තෝරාගත් දෙපාර්තමේන්තු ක්‍රියාකාරකම්වල බලපෑම් නිශ්චය කර ගැනීමෙහිලා තත්කාර්ය පරීක්ෂණ පැවැත්වීම මඟින් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ කෘෂි තාක්ෂණික වැඩසටහන්වල සාර්ථකත්වය හා කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය කිරීම