අධ්‍යක්‍ෂ (බී. ස. පෑ. සං)
ඩි.එස්. රත්නසිංහ මිය

බීජ සහතික කිරීම සහ පැළෑටි සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය
ගන්නොරුව
කාර්යාලීය : 0812 384226
ජංගම දුරකතන : 0718143744
දැක්ම
ජාතික සෞභාග්‍ය උදෙසා පැළෑටි ජාන සම්පත් කළමනාකරණය, බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍යවල ගුණාත්මය පාලනය හා පැළෑටි ආරක්ෂණය තුලින් කෘෂිකාර්මික විශිෂ්ටත්වය අත්කර ගැනීම.
මෙහෙවර
දේශීය ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කිරීම උදෙසා පැළෑටි ජාන සම්පත් කළමනාකරණය, බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍යවල ගුණාත්මය පාලනය, ගුණාත්මක ශාක හා ශාක නිෂ්පාදන ආනයනය/අපනයනය සදහා පහසුකම් සැලසීම, බීජ, ශාක ආරක්ෂක හා පළිබෝධනාශක පාලන පනත් විධිමත්ව ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් දේශීය කෘෂිකර්මය හා පරිසරය ආරක්ෂා කර කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය අත්කර ගැනීම.

හැදින්වීම

බීජ සහතික කිරීම හා පැළෑටි සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය වනුයේ හැකි සෑම අයුරකින්ම රටෙහි කෘෂි කර්මාන්තය රැක ගැනීමෙහිලා පහත දක්වා ඇති කරුණු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමයි.

1. ආගන්තුක පලිබෝධ මෙරටට පැමිණීම වැළැක්වීම.
2. පරිසර හිතකාමීත්වය ප්‍රචලිත කිරීම.
3. තාක්ෂණික අවකාශයක් හා ආර්ථිකමය ජීව ගුණයක් ඇති පළිබෝධ කළමණාකරණ උපාය මාර්ග හඳුන්වා දීම.
4. පළිබෝධ පාලනය සඳහා ගුණාත්මක කෘමිනාශක සහතික කිරීම.
5. කෘමිනාශක භාවිතය සඳහා ආරක්ෂක ක්‍රම සහතික කිරීම.
6. බීජ වල ගුණාත්මක භාවය සහතික කිරීම හා බීජ කර්මාන්තය ප්‍රචලිත කිරීම.
7. මතු ප්‍රයෝජනය සඳහා ජාන සම්පත් සංරක්ෂණ්‍ය කිරීම.

මෙම ආයතනය ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කරනුයේ, 1999 අංක 35 දරණ ශාක ආරක්ෂක පනත. 1980 අංක 33 දරණ පළිබෝධ පාලන පනත හා 2003 අංක 22 දරණ බීජ පනත යන පනත්හි අන්තරගත විධිවිධාන වලට අනුකූලව අදාල ක්‍රියාකාරකම්හි අධීක්ෂණය හා සම්බන්ධීකරණයයි.

මෙම අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අදාල වගකීම්, ආයතනයේ පරිපාලන කාර්යයන්ට යටත්ව ප්‍රධාන ඒකක 5 කට පවරා ඇත.

බීජවල ගුණාත්මකභාවය, පැල රක්ෂණය, පළිබෝධ පාලනය හා ජාන සම්පත් සංරක්ෂණය වැනි කෘෂිකාර්මික ඵලදායිතාවය නොනැසී පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය වන සුවිශේෂි සේවාවන් SCPPC ආයතනය මඟින් සපයනු ලැබේ.

පළිබෝධනාශක පාලනය, බීජ සහතික කිරීම හා ශාක ආරක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් ඇති නෛතික බලය තුලින් කෘෂිකර්මාන්තයේ ජීව ගුණය, ආරක්ෂාව හා අනාගත සෞභාග්‍යය තහවුරු කිරීම සඳහා කෘෂිකාර්මික කටයතු නියාමනයට ආදල අංශ මෙහෙයවීම මෙම ආයතනය මගින් සිදු කරයි.
1999 අංක 35 දරණ ශාක ආරක්ෂක පනත තුලින් මෙරට වගාවනට තර්ජනයක් විය හැකි ජීවින් රට තුලට ඇතුළුවීම හා රට තුල ව්‍යාප්තිය පාලනය මෙන්ම ශාක වල සනීපාරක්ෂාව සඳහා ද අවශ්‍ය විධිවිධාන සපයනු ලැබේ. පළිබෝධ වලින් තොර ශාක හා ශාක නිෂ්පාදනයන් තුලින් කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය හා කෘෂිකර්මාන්තයට අදාල වෙනත් කර්මාන්ත සදහා පහසුකම් සපයන්කෙු වශයෙන් මෙම ආයතනය ඉතා වැදගත් භූමිකාවක් ඉටු කරයි.

1980 අංක 33 දරණ පළිබෝධනාශක පාලනය කිරීමේ පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින් පළිබෝධනාශක ආනයනය, ගබඩා කිරීම, ප්‍රවාහනය, අලෙවිය හා භාවිතය යන කරුණු ක්‍රමවත්ව හසුරවනු ලැබේ. එමෙන්ම කෘෂිකර්මාන්තය තුළ පුළුල් ලෙස හා ක්‍රමවත්ව මෙම පනත ක්‍රියාත්මක බැවින් මහජන සෞඛ්‍යයට හා පරිසරයට එල්ල වන උවදුරු අවම කිරීමට එය උපකාරී වේ.

මෙයට අමතරව පළිබෝධනාශක භාවිතය අවම කිරීමට හඳුන්වා දුන් ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනය (IPM) සංකල්පය මෙරට ක්‍රියාකාරී මට්ටමින් ආරම්භ වූ අතර එමඟින් වී වගාව හා එළවළු වගාව තුල විශාල සාර්ථකත්වයක් අත්පත් කර ගැනීමට සමත්ව සිටී.

2003 අංක 22 දරණ බීජ පනත හරහා ගොවි මහතුන් මෙන්ම බීජ හසුරුවන්නන් හා බීජ කර්මාන්තයට විය හැකි අක්‍රමිකතාවයන්ගෙන්ද ආරක්ෂා කරනු ලැබේ.
බීජ සහතික කිරීම හා පැළෑටි සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය
තැ.පෙ. 74,
ගන්නොරුව
පේරාදෙණිය

දුරකතන අංකය : 0812 388044
ෆැක්ස් : 0812 388077
විද්‍යුත් ලිපිනය : scppc.doa@gmail.com