අප ගැන

සමාජ ආර්ථික හා සැලසුම් මධ්‍යස්ථ‍ානය කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අංශ අතර වැදගත් ස්ථානයක් හිමි කර ගන්නකි.අවිධිමත් කුඩා පරිමාණයේ ඒකකයක් ලෙස ව්‍යාප්ති අංශයට අනුබද්ධිතව දත්ත රැස් කිරීම හා විශ්ලේෂණය සදහා 1968 දී ආරම්භ වූ මෙහි ඉතිහාසය අවුරුදු 44 ක් දක්වා ඈතට විහිදී යයි.1970 වසරේදී කෘෂිකර්ම ආර්ථික විද්‍යා අංශය නමින් ස්වාධින අංශයක් ලෙස කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක ගේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ මෙම අංශය ස්ථාපිත කරන ලදී.ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයනය සදහා ද ව්‍යාපෘති සම්පාදනය සදහා ද කාර්ය භාරය පුළුල් කරමින් 1976 දී කෘෂිකර්ම ආර්ථික විද්‍යා ගොවිපල කලමනාකරන සහ ව්‍යාපෘති අංශය යනුවෙන් නම් කෙරුණී.මෙම අවධියේදී කෘෂිකර්ම ආර්ථික විද්‍යාඥයින් තිදෙනෙකු සහිතව ‍ජ්‍යෙෂ්ඨ කෘෂිකර්ම ආර්ථික විද්‍යාඥයෙකු යටතේ පාලනය විය.උපාධිධාරින් සහ ඩිප්ලෙ‍ෝමාධාරින්ගෙන් යුක්ත ක්ෂේත්‍ර කාර්ය මණ්ඩලය දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම ව්‍යප්ති නිලධාරි කාර්යාල වලට අනුයුක්ත කිරීමද සිදු විය.1982 වසරේදී ජ්‍යෙෂ්ඨ කෘෂිකර්ම ආර්ථික විද්‍යාඥ තනතුර නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ තනතුර දක්වා උසස් කර කෘෂිකර්ම ආර්ථික විද්‍යා හා ව්‍යාපෘති අංශය යනුවෙන් නැවත නම වෙනස් කරන ලද අතර ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථාන වලටද, කෘෂිකර්ම ආර්ථික විද්‍යාඥයින් අනුයුක්ත කරන ලදී.1980 දශකයේ මැද භාගයේදී කෘෂිකර්ම ආර්ථික විද්‍යා හා සැලසුම් අංශය යනුවෙන් හැදින්වූ මෙම අංශය 1994 ක්‍රියාත්මක වූ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය යටතේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු යටතේ සමාජ ආර්ථික හා සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය බවට පත් විය.සිය ආරම්භයේ පටන්ම මෙම මධ්‍යස්ථානය සමාජ ආර්ථික පර්යේෂණ තුලින් වැදගත් මෙහෙවරක් කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ව්‍යාප්ති හා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන කටයුතු වෙනුවෙන් ඉටු කරනු ලබයි.
දැක්ම

සමාජ, ආර්ථික පර්යේෂණ හා ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණය තුලින් ගොවි ජනතාවගේ ජීවන තත්වය නගා සිටුවීම

මෙහෙවර

ගොවීන්ගේ මෙන්ම අනෙකුත් පාර්ශ්වකරුවන්ගේ සමාජ, ආර්ථික සංවර්ධනය සහතික කිරීම උදෙසා තෝරා ගත් ආහාර භෝගයන්ගේ නිෂ්පාදනය හා වෙළදපලකරණය සම්බන්ධ සමාජ, ආර්ථික, පර්යේෂණ හා ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණය කිරීමේ ජාතික මට්ටමේ විශිෂ්ඨ මධ්‍යස්ථානය ලෙස ක්‍රියා කිරීම.

අරමුණු

මධ්‍යස්ථානයේ දායකත්වය වනුයේ ආහාර භෝග ක්ෂේත්‍රයේ පවතින නව අභියෝගතා ජය ගැනීම සදහා කෘෂි ආර්ථික පර්යේෂණ හා ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේශණය සිදු කිරීම මගින් ආහාර සුරක්ෂිතතාවය හා ග්‍රාමීය ගෘහස්ථ ආදායම ඉහල නැංවීමට අදාල ප්‍රතිපත්ති අවස්ථා හදුනා ගැනීම

සේවාවන්

• සමාජ ආර්ථික පර්යේෂණ සිදු කිරීම
• ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණය හා සම්පාදනය කිරීම
• කෘෂිකාර්මික දත්ත පද්ධතිය කළමනාකරණය කිරීම
• කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණය කිරීම
• ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා, ජාත්‍යන්තර වෙළද ගිවිසුම් හා අවබෝධතා ගිවිසුම් සම්බන්ධීකරණය කිරීම
• කෘෂිකර්ම අංශයේ ආහාර භෝග සම්බන්ධයෙන් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීම

වැඩසටහන්
• භෝග නිෂ්පාදනයේ ආදායම් වියදම් සමීක්ෂණය
• සමාජ ආර්ථික පර්යේෂණ
• කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණය
• නිෂපාදන හා වෙළදපල අධ්‍යයනයන්
• භෝග ව්‍යවසායකත්ව අයවැය
• Agstat ප්‍රකාශනය
• භෝග පුරෝකථන වාර්තා
• ප්‍රතිපත්ති සදහා මග පෙපන්වීම
• ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම
• ඇගයීම් අධ්‍යයනය 

                            

 

  අධ්‍යක්ෂ

  ආචාර්ය ආර්.එම්.හේරත්

  081-2388081, 071 - 4429881

  විද්‍යුත් තැපෑල: herath.rasnayaka1@gmail.com

 

                           

 

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (වැඩ බලන)

 ඒ.ටී.සූරියආරච්චි මහතා

 081- 2388206, 94 759 749183

 විද්‍යුත් තැපෑල: arunasoori@yahoo.com