බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ගැන

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ බීජ හා‍ රෝපණ ද්‍රව්‍ය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවර්ධනය කරන ලද වගා ද්‍රව්‍යයන් වන තත්ත්වයෙන් උසස් බීජ හා‍ රෝපණ ද්‍රව්‍යය ප්‍රමාණවත් තරම් නිෂ්පාදනය කිරීමේ හා සැපයීමේ වගකීම දරණ බීජ නිෂ්පාදන කර්මාන්තයේ ප්‍රධානතම නියෝජිත ආයතනයයි.

වසර ගණනාවක් පුරා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන බීජ හා‍ රෝපණ ද්‍රව්‍ය කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීමට ගොවීහු හුරු වී සිටිති. එබැවින්, එකී වගකීම සපුරාලීම සඳහා කලාපීය මධ්‍යස්ථාන සහ එම අංශයට අයත් රජයේ බීජ නිෂ්පාදන ගොවිපල මඟින් විවිධ වූ වැඩසටහන් මෙහෙයවනු ලබයි.

තත්ත්වයෙන් උසස් බීජ සඳහා වැඩිවෙමින් පවතින ඉල්ලුම හමුවේ බීජ නිෂ්පාදන කාර්යයට දායකවීමට පෞද්ගලික අංශයද දිරිමත් කරනු ලැබීය. පෞද්ගලික අංශයේ බොහෝ ආයතනවල මැදිහත්වීමද ඇතුව 1996 වසරේදී ජාතික බීජ ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.

මෙම ජාතික බීජ ප්‍රතිපත්තියේ මූලික අරමුණ වන්නේ ගොවීන්ට තත්ත්වයෙන් උසස් බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය පහසුවෙන් ලබාගැනීමේ ප්‍රවේශයක් සඳහා පහසුකම් සැලසීමට හැකි බීජ ව්‍යාපාර ස්තාපනය කිරීමයි.

බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

දැක්ම
ගුණාත්මක බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සුලභතාවය තුලින් කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ විශිෂ්ඨත්වයට පත්වීම
මෙහෙවර
රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සහභාගීත්වය ඇතිව දේශීය බීජ කර්මාණ්තය සංවර්ධනය කිරීම තුලින් වගාකරුවන්ට අවශ්‍ය ගුණාත්මක බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සුලභ කිරීම
අරමුණු

ගුණාත්මක බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය කලට වේලාවට, පහසු ස්ථානවලදී, සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ වගා කරුවන්ට ලබාදීම


අධ්‍යක්ෂ
කේ.ඩී. පුෂ්පානන්ද මයා