කාබනික පොහොර නිෂ්පාදකයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙළට අදාළ ලියාපදිංචි වීමේ ෆෝරමය මෙතනින් භාගත කරන්න.

සිංහල

දෙමළ

Department of Agriculture,

P.O.Box. 01, Peradeniya

T.P. No : 081- 2388331 / 32/ 34

 Fax : 081- 2388042