ඔබගේ ගැටළු හා යෝජනා අප වෙත එවන්න - වඩා ඉක්මන් සේවාවක් සඳහා 1920 දුරකතන අංකය අමතන්න.
Powered by JU Contact

Department of Agriculture,

P.O.Box. 01, Peradeniya

T.P. No : 081- 2388331 / 32/ 34

 Fax : 081- 2388042