පෝරම සහ උපදෙස් පත්‍රිකා

ශ්‍රී ලංකා යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් (GAP) සහතිකරණය


අයදුම්පත්‍රය පිරවීම සඳහා වන උපදෙස් පත්‍රිකාව
අයදුම්පත
එකඟතා පත්‍රය

Department of Agriculture,

P.O.Box. 01, Peradeniya

T.P. No : 081- 2388331 / 32/ 34

 Fax : 081- 2388042