පසුගිය පනස් වසර තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ බෝග නිෂ්පාදනයේ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් දක්නට ලැබේ. මෙයට ප්‍රධානම හේතුව වන්නේ වැඩි අස්වනු දෙන නව බෝග ප්‍රභේද හඳුන්වාදීමයි. රටට අවශ්‍ය නව බෝග ප්‍රභේද හඳුන්වාදීමේ ප්‍රධානම කාර්යභාරය ඉටුකරනුයේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසිනි.

ඉතා හොද තත්වයේ නව ප්‍රභේද හදුන්වා දීම සදහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ඉහළම ප්‍රමිතීන් සහිතව පර්යේෂණ අත්හදාබැලීම් හා නිර්දේශ කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරයි.

ප්‍රභේද  නිකුත් කිරීමේ කමිටුව (VRC) කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ සභාපතිත්වයෙන් රැස්වන අතර ඔහු විසින් පර්යේෂණ නිලධාරීයෙක් ලේකම්වරයෙක් ලෙස පත්කරනු ලබයි. කමිටුවේ අනෙකුත් සාමාජිකයන්ද එනම් අධ්‍යක්ෂවරුන්,නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරුන් හා ජේ්‍යෂ්ඨ නිලධාරීන්ද (පර්යේෂණ, ව්‍යාප්ති හා පුහුණු, බීජ සහතික කිරීම, බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සංවර්ධන, පැළෑටි සංරක්ෂණ හා සමාජ ආර්ථික විද්‍යා අංශවලින්) අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් පත්කරනු ලබන අතර මෙම නව ප්‍රභේද සංවර්ධනයට සෘජුවම දායකවන අභිජනන විද්‍යාඥයින් ඔවුන්ගේ පර්යේෂණ දත්ත කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කර ඒ පිළිබ‍ද පවත්වන සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව කමිටුව විසින් නව ප්‍රභේද වශයෙන් පිළිගෙන නිර්දේශ කිරීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හෝ තවදුරටත් පර්යේෂණ කිරිමට නිර්දේශ කිරීම සිදුවේ.

ප්‍රභේද නිකුත් කිරීමේ කමිටුව 2010

කමල් එන්. මාන්කෝට්ටේ මයා (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්) - සභාපති
අයි.වහුන්දෙණිය මිය (අතිරේක අධ්‍යක්ෂ, උද්‍යාන බෝග)
කේ. යසකේතු මයා (සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ, ව්‍යාප්ති හා පුහුණු)
ආචාර්ය කේ. හෙට්ටිආරච්චි මයා (පර්යේෂණ නිලධාරි/අභිජනන විද්‍යාඥ)
ආචාර්ය ආර්.ජී.එස්. රාජපක්ෂ මයා (පර්යේෂණ නිලධාරි/ව්‍යාධි විද්‍යා
ආචාර්ය ආර්.එම්. හේරත් මයා (ආර්ථික විද්‍යාඥ)
ආචාර්ය ඩබ්.එම්.ඩබ්. වීරකෝන් මයා(පර්යේෂණ නිලධාරි/ශෂ්‍ය විද්‍යාඥ)
ජේ.පී. සුමනරත්න මයා (පර්යේෂණ නිලධාරි/අභිජනන විද්‍යාඥ)
ආචාර්ය අමිතා බෙන්තොට මිය (පර්යේෂණ නිලධාරි/අභිජනන විද්‍යාඥ) - ලේකම්

Department of Agriculture,

P.O.Box. 01, Peradeniya

T.P. No : 081- 2388331 / 32/ 34

 Fax : 081- 2388042